హార్బర్ ఐల్యాండ్లో ఇండియా హక్స్ షేర్స్ ఎ డే

1. ఒక ఉదయం సూర్యోదయం.

2. ఉదయం పడుతున్నప్పుడు అందమైన దృశ్యం.

3. ద్వీపం జీవితం యొక్క సంగ్రహావలోకనం.

4. శాంతియుత రహదారి.

5. ఒక పడకగది టెర్రేస్పై బహామియన్ నీడలు.

6. హార్బర్ ఐల్యాండ్లోని హైబిస్కస్ హిల్లో ఈ సాయంత్రం మెరుస్తూ ఉంటుంది.

నక్షత్రాలు కింద డిన్నర్.