వీడియో: మేము లోపాలు లేకుండా పెటునియా పెరుగుతాయి. భాగం 7

మీ దృష్టికి పొరలు లేకుండా పెరుగుతున్న petunias న చివరి వీడియో తీసుకుని. పార్ట్ 7, ఫైనల్.