ఒక చిన్న కుటీర లో నిర్వహించడానికి కొన్ని మంచి ఆలోచనలు

ఈ వీడియోలో మీరు ఒక చిన్న కుటీర ఏర్పాటుకు మంచి ఆలోచనలు కనుగొంటారు. వారు స్వతంత్రంగా అమలు చేయవచ్చు.

సౌకర్యవంతమైన తలుపులు, వార్డ్రోబ్లు, కొత్త బఫేలు, అనేక పాత మరియు ప్రత్యేకమైన మెట్ల నుండి సమావేశమై, రెండవ అంతస్థుకు వాల్యూమ్ ఫర్నిచర్ను తీసుకురావడానికి చిన్న పరిమాణం ఉన్నప్పటికీ.