వీడియో: సమస్యలు లేకుండా పెటునియా పెరుగుతాయి. పార్ట్ 5, మొదటి ల్యాండింగ్.

Loading...

మీ దృష్టికి విత్తనాల నుండి పెరుగుతున్న petunias న వీడియో పాఠాలు కొనసాగింపు మేము అందించడానికి. పార్ట్ 5 - మొదటి ల్యాండింగ్.

Loading...