వీడియో: మొక్కల మర్మమైన జీవితం. విడుదల 2

మాతో మొక్కలు జోక్ ఎలా గురించి వీడియో ప్లాట్లు. సీక్రెట్స్, పేర్లు, గ్రహం మీద మన ఆకుపచ్చ పొరుగువారి ఆవిష్కరణలు.